Hoạt động chăm sóc khách hàng

chăm sóc hoạt động/tương tác với khách hàng

–  Bạn có thể theo dõi bảng thông tin bên trái với đầy đủ thông tin khách hàng, thông tin người liên hệ.

–  Màn hình bên phải sẽ cho bạn biết mọi thông tin của khách hàng, bạn có thể thêm, điều chỉnh thông tin, tạo cơ hội, quản lý và theo dõi trực quan hoạt động và tương tác với khách hàng giúp dễ quản lý theo lịch và nhắc việc hiệu quả.

– Bên dưới bảng thông tin khách hàng sẽ ghi nhận những cơ hội bán hàng liên quan và những yêu cầu, đề xuất phát sinh trong quá trình tương tác và chăm sóc

Scroll to Top