Hướng Dẫn Sử Dụng Tick Commerce

Quản lý quy trình xử lý đơn hàng

Bước 1: thêm quy trình xử lý đơn hàng

– Tại danh mục “Đơn bán hàng” chọn “Quản lý quy trình bán hàng”.

– Bảng thiết lập tùy chọn sẽ hiển thị các quy trình mặc định.

– Tạo “Quy trình bán hàng” mới bằng ký hiệu “+” hoặc điều chỉnh các kênh sẵn có.

Bước 2: Thiết lập quy trình và theo dõi bằng bảng kanban

– Tại màn hình thiết lập quy trình, có thể tiến hành tạo mới quy trình xử lý hoặc thay đổi quy trình mặc định sẵn có.

– Thực hiện “Thêm bước”, “Xóa bước” và gán tên cho từng bước trước khi “Lưu” và “Kích hoạt” quy trình.

– Sau khi kích hoạt “Quy trình xử lý” tại màn hình hiển thị “Kanban” sẽ giúp bạn theo dõi và quản lý các “Đơn hàng” đang được xử lý nhờ tính năng kéo thả.

Scroll to Top