Thêm khách hàng, người liên hệ

Cách 1: khách hàng từ đầu môi

– Sau khi được Chuyển đổi từ Đầu mối hệ thống sẽ tự động tạo thông tin khách hàng và thông tin Cơ hội tương ứng.

– Từ thông tin Khách hàng được chuyển đổi từ Cơ hội, bạn có thể thêm thông tin Liên hệ, tiến hành chăm sóc hay tạo Cơ hội mới.

Cách 2: Tạo khách hàng trực tiếp từ danh mục khách hàng

– Ngoài việc chuyển đổi từ Đầu mối hệ thống sẽ tự động tạo thông tin khách hàng cho bạn thì bạn có thể thêm trực tiếp khách hàng mới bạn click vào “thêm công ty” hoặc dùng tính năng hỗ trợ “import công ty” với file mẫu excel.

– Tương tự với khách hàng là cá nhân, bạn chuyển sang menu Khách hàng/Cá nhân để tiến hành thêm khách hàng mới tại đây.

Scroll to Top