Hướng Dẫn Sử Dụng Tick Commerce

Tạo đơn hàng bán

Bước 1: tạo đơn bán hàng

– Tại danh mục “Đơn bán hàng” chọn “Thêm đơn hàng” để thực hiện tạo đơn bán hàng mới.

– Bảng thông tin đơn hàng sẽ hiện lên cùng bảng thông tin. Hoàn tất khai thông tin trong bảng thông tin và lựa chọn “Quy trình”, “Trạng thái” tương ứng.

– Nhập thông tin giao hàng (nếu có) cùng sản phẩm/dịch vụ đang được giao dịch trước khi thực hiện “Lưu” để xác nhận đơn hàng.

Scroll to Top