Hướng dẫn sử dụng Tick marketing

Cấu Hình Email Server

Vào Marketing > Thiết Lập > Công ty > Thiết lập Gửi Email (như trong hình)

Yêu cầu: để sử dụng cần phải có tài khoản dịch vụ email từ các nhà cung cấp dịch vụ email marketing (vd: amazon,…).

Tick Marketing sẽ giúp bạn lên kế hoạch gửi, theo dõi hoạt động email, và chuyển đổi khách hàng trực tiếp từ hệ thống.

Điền các thông tin: Tài khoản, mật khẩu, host, port từ nhà cung cấp dịch vụ email

  • Tên cấu hình
  • Host: địa chỉ host cung cấp dịch vụ email ; vd: smtp.gmail.com
  • Port: đi kèm với host
  • TLS/SSL: chọn để mã hóa dữ liệu
  • Nhà cung cấp: amazon, khác: đơn giản cho user, khác
  • Email gửi đi: chỉ định tài khoản gửi đi từ địa chỉ nào.

Nhấn “LƯU” để hoàn thành.

Scroll to Top