Hướng dẫn sử dụng Tick marketing

Chi tiết chiến Dịch

Lưu ý: phải cấu hình Email server trước khi thực hiện các thao tác.

Vào Marketing > Chiến dịch > Danh sách chiến dịch

  • Chọn chiến dịch trên trang danh sách chiến dịch để vào trang chi tiết chiến dịch (như hình)
Chiến dịch đang lên kế hoạch. Có thể tùy chọn thêm thành viên.

Các thông tin trong “Chi tiết Chiến Dịch”

Thông tin chiến dịch

  • Tên chiến dịch
  • Thời gian bắt đầu – kết thúc
  • Lên lịch lúc: Thời gian dự kiến bắt đầu
  • Hoạt động: Gửi email
  • Trạng thái: lên kế hoạc, đang gửi,…
  • Mấu email: tạo sẵn trong hệ thống
  • Chọn để kích hoạt chiến dịch

Tổng quan thành viên: Đầu mối, liên hệ, khách hàng: Thêm vào khi thực hiện chiến dịch

Tổng quan gửi email: Số lượng mail đã gửi, số người xem email

Email được mở gần đây: Hiển thị list khách hàng đã xem email

Chiến dịch sau khi đã gửi email. Có thể tùy chọn chuyển thành viên sang các chiến dịch khác.
Scroll to Top