Hướng dẫn sử dụng Tick marketing

Thêm thành viên chiến dịch Email mới

Lưu ý: phải cấu hình Email server trước khi thực hiện các thao tác.

Vào Marketing > Chiến dịch > Danh sách chiến dịch

  • Chọn chiến dịch trên trang danh sách chiến dịch để vào trang chi tiết chiến dịch (như hình)
  • Chọn “THÊM THÀNH VIÊN”. Vd: Thêm đầu mối
  • Đánh dấu chọn các đầu mối cho chiến dịch (có thể sử dụng bộ lọc để tìm đầu mối)
  • Ấn “LƯU” để hoàn thành thêm đầu mối

Kiếm tra danh sách thành viên

Scroll to Top