Hướng Dẫn Sử Dụng Tick Commerce

Thêm đơn hàng cần xử lý

Đơn hàng cần xử lý

– Với mỗi hoạt động từ mục “Đơn bán hàng” Tick sẽ tự động tạo “Đơn hàng cần xử lý” và “Giao dịch kho” tương ứng.

– Trong trường hợp cần thêm “đơn hàng cần xử lý” bạn có thể lựa chọn “Thêm xử lý đơn” ngay tại mục lựa chọn

Scroll to Top