Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Bán hàng dịch vụ

Bước 1: Vào menu: Kinh doanh > Bán hàng

Bạn sẽ thấy nút Bán hàng và nút Trả hàng bán cùng danh sách các phiếu mua hàng ở bên dưới. Nhấn vào nút Bán hàng để tạo phiếu.

Bạn cũng có thể tạo nhanh phiếu bán hàng từ:

Bước 2: Nhập thông tin phiếu bán hàng dịch vụ

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày bán: Chọn ngày bán hàng, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Khách hàng: Bạn có thể tạo mới nhà cung cấp hoặc gõ vào ô tìm kiếm để chọn nhà cung cấp có sẵn.
  • Thông tin dịch vụ: Tìm dịch vụ theo tên hoặc mã. Bạn cũng có thể nhấn vào Thêm mới Dịch vụ để tạo nhanh.
  • Đơn vị: Nhập đơn vị tính của hàng hoá dịch vụ.
  • Số lương: Số lượng bán của từng dịch vụ.
  • Đơn giá: Giá bán của dịch vụ.
  • Thuế GTGT: Nhập thuế GTGT để tính ra tổng tiền cần phải thanh toán
  • Thông tin thanh toán: Nhập thông tin thanh toán, nợ và chọn tài khoản thanh toán

Bước 3: Lưu và Xác nhận phiếu bán hàng dịch vụ

Phiếu bán hàng dịch vụ vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách phiếu bán hàng của bạn.

Scroll to Top