Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Bán hàng nợ

Bước 1: Vào menu: Kinh doanh > Bán hàng

Bạn sẽ thấy nút Bán hàng và nút Trả hàng bán cùng danh sách các phiếu mua hàng ở bên dưới. Nhấn vào nút Bán hàng để tạo phiếu.

Bạn cũng có thể tạo nhanh phiếu bán hàng từ:

Bước 2: Nhập thông tin phiếu bán hàng

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày bán: Chọn ngày bán hàng, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Khách hàng: Bạn có thể tạo mới khách hàng hoặc gõ vào ô tìm kiếm để chọn nhà cung cấp có sẵn.
  • Thông tin hàng hoá: Tìm hàng hoá theo tên hoặc mã. Bạn cũng có thể nhấn vào Thêm mới Hàng hóa/Dịch vụ để tạo nhanh.
  • Đơn vị: Nhập đơn vị tính của hàng hoá dịch vụ.
  • Số lương: Số lượng bán của từng mặt hàng.
  • Đơn giá: Giá bán của từng mặt hàng.
  • Thuế GTGT: Nhập thuế GTGT để tính ra tổng tiền cần phải thanh toán
  • Thông tin thanh toán: Chọn Còn Nợ, nhập thông tin thời hạn thanh toán

Bước 3: Lưu và Xác nhận phiếu bán hàng

Phiếu bán hàng nợ vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách phiếu bán hàng của bạn. Bạn có thể thanh toán nợ cho các đơn hàng này sau.

Scroll to Top