Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Nhân viên nghỉ việc

Bước 1: Vào menu: Thiết lập > Người dùng

Bạn sẽ thấy danh sách các người dùng:

Nhấn vào nút để chỉnh sửa thông tin người dùng.

Bước 2: Xác nhận xoá nhân viên đã nghỉ việc

Nhấn XÁC NHẬN để xoá nhân viên nghỉ việc.

Bước 3: Nhân viên nghỉ việc sẽ bị xoá khỏi danh sách người dùng

Thông tin nhân viên nghỉ việc sẽ không còn hiển thị ở danh sách người dùng của công ty. Các thông tin lịch sử liên quan đến người dùng này vẫn còn được lưu ở hệ thống.

Scroll to Top