Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Kiểm soát công nợ khách hàng/nhà cung cấp

Bước 1: Vào Menu Quản Lý công nợ > Tổng quan để xem tổng quan nợ phải thu/Nợ phải trả.

Bạn sẽ thấy top khách hàng đang nợ nhiều nhất, top nợ NCC nhiều nhất

Bước 2: Vào Công nợ KH để xem chi tiết tất cả Khách hàng đang còn nợ (Đối với công nợ NCC cũng tương tự), Chọn vào nút Thu nợ để xem chi tiết nợ đối với từng khách hàng (Đối với nhà cung cấp chọn nút Trả nợ)

Bước 3: Tiến hành thu nợ theo đơn hàng bằng nút Thanh toán nợ cuối mỗi đơn hoặc chọn nút + Thu tiền theo tổng tiền mà khách trả nợ (Đối với NCC tiến hành trả nợ theo đơn hàng mua hoặc + Trả tiền theo tổng tiền mình muốn trả cho nhà cung cấp)

Scroll to Top