Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Ghi nhận số dư ban đầu

Để ghi nhận số liệu đã có qua quá trình hoạt động của công ty, Tick cho phép ghi nhận số dư ban đầu về tồn kho hàng hóa, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, tồn kho công cụ dụng cụ, tài sản cố định…..

Bước 1: Chuẩn bị số liệu từ bảng cân đối tài khoản

Số liệu gồm tổng hợp số dư cuối kỳ muốn đưa vào phần mềm và chi tiết các khoản mục.

Bước 2: Vào menu Thiết lập>Số dư ban đầu

Chọn khai báo chi tiết cho số dư về “tồn kho ban đầu, công cụ dụng cụ ban đầu, khách hàng có dư nợ ban đầu…..”

Bước 3: Hạch toán số dư ban đầu tổng

Sau khi khai báo xong số dư chi tiết ban đầu, vào mục Số dư ban đầu hạch toán số dư tổng, cân bằng với số dư chi tiết đã khai báo trước đó.

Lưu ý: Tổng phát sinh nợ luôn bằng tổng phát sinh có

Scroll to Top