Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Nghiệp vụ kế toán

Các nghiệp vụ kế toán như Tính giá vốn hàng bán, kết chuyển lãi lỗ, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, chi phí trả trước, doanh thu trả trước… và các nghiệp vụ khác được Tick hỗ trợ cho kế toán sử dụng nghiệp vụ một cách đơn giản, hiệu quả, nắm bắt nhanh được số liệu tức thì và giảm thiểu được khối lượng công việc dư thừa..

1. Tính giá vốn hàng bán

Bước 1: Vào Menu Kế toán/Nghiệp vụ => Giá vốn hàng bán

Bước 2: Chọn nút “Tính giá vốn hàng bán” => Chọn kỳ tính giá vốn=> Tính giá vốn hàng bán

Bước 3: Bảng tính giá vốn hàng bán được xổ ra, chọn Hạch toán để hoàn tất bút toán hạch toán tính giá vốn từng kỳ đã chọn

2. Kết chuyển lãi lỗ

Bước 1: Chọn kế toán/nghiệp vụ => Kết chuyển lãi lỗ

Bước 2: Chọn nút “Kết chuyển” để chọn kỳ cần kết chuyển lãi lỗ

Bước 3: Ấn “Lưu và xác nhận” để hoàn thành nghiệp vụ

3. Tài sản cố định

Khai báo tài sản cố định của doanh để theo dõi khấu khao, bàn giao từng bộ phận, giá trị đã khấu hao và giá trịn còn lại của tài sản…

Bước 1: Chọn kế toán/nghiệp vụ => Tài sản cố định

Bước 2: Chọn + Tài sản, bảng khai báo thông tin tài sản hiện ra, khai báo các trường thông tin cho TSCĐ đó.

Bước 3: Sau khi lưu tài sản, chọn bàn giao cho bộ phận sử dụng và khấu hao tài sản.

4. Công cụ dụng cụ

Bước 1: Chọn kế toán/nghiệp vụ => Công cụ Dụng Cụ

Bước 2: Chọn + Công cụ dụng cụ (Khai mới)/ Xuất dùng (cho CCDC đã mua sẵn trước đó) bảng khai báo thông tin CCDC hiện ra, khai báo các trường thông tin cho CCDC đó.

Bước 3: Sau khi lưu CCDC, chọn bàn giao cho bộ phận sử dụng và phân bổ chi phí khấu hao CCDC

5. Chi phí trả trước

Bước 1: Vào menu Kế toán/nghiệp vụ => Chi phí trả trước=> Khai báo chi phí trả trước

Bước 2: Chọn đối tượng cần phân bổ chi phí trả trước => Chọn phân bổ => Lưu

6. Doanh thu trả trước

Bước 1: Vào menu Kế toán/nghiệp vụ => Doanh thu trả trước=> Khai báo doanh thu trả trước

Bước 2: Chọn đối tượng cần phân bổ doanh thu trả trước => Chọn phân bổ => Lưu

7. Lương và bảo hiểm

  • Tính lương

Bước 1: Chọn Kế toán/nghiệp vụ => lương và bảo hiểm => Tính lương.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin mà số tiền lương cần trích ra trong kỳ tới để chi trả cho người lao động…=> Lưu và xác nhận.

  • Chi lương

Bước 1: Chi lương, Chọn +Chi Lương=> Nhập số tiền cần trả cho người lao động.

Bước 2: Lưu và xác nhận.

  • Đóng bảo hiểm

Bước 1: Chọn bảo hiểm => Đóng bảo hiểm

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đống bảo hiểm => Lưu và xác nhận

  • Trích bảo hiểm

Bước 1: Chọn Bảo hiểm=> Trích bảo hiểm

Bước 2: Chọn kỳ cần trích => Nhập số tiền cần đóng bảo hiểm => Lưu và xác nhận

Scroll to Top