Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Kê khai, báo cáo và nộp Thuế

Khai báo thuê GTGT, thuế TNDN, báo cáo thuê, nộp thuế, các loại báo cáo tài chính, sổ sách kế toán

Thuế giá trị gia tăng

Bước 1: Vào Menu Thuế => Thuế GTGT => +Thuế GTGT, chọn kỳ và hóa đơn cần tính thuế

Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu, chỉnh sửa tờ khai => Nhấn báo cáo để hoàn thành tờ khai

Bước 3: Vào xem chi tiết bảng kê hóa đơn đầu vào/bán ra

Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp

Bước 1: Vào menu Thuế => Thu nhập DN => Thuế TNDN=> Chọn năm báo cáo, xem kê khai

Bước 2: Bảng kê khai thuế TNDN theo năm chọn báo cáo hiển thị, người dùng xem, đối chiếu, điều chỉnh…Tick hỗ trợ xuất kèm PL 03-1A

Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán

Tick hỗ trợ người dùng các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác nhất theo số liệu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính

Các loại sổ sách kế toán

Scroll to Top