Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Kiểm kê

Bước 1: Vào menu: Hàng hoá > Kho hàng

Bạn sẽ thấy nút Nhập kho, Xuất kho và nút Kiểm kê cùng danh sách các phiếu ở bên dưới. Nhấn vào nút Kiểm kê để tạo phiếu kiểm kê.

Bước 2: Nhập thông tin phiếu kiểm kê

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày giao dịch: Chọn ngày kiểm kê, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Ghi chú: Thông tin mô tả về kết quả kiểm kê
  • Thông tin hàng hoá: Tìm hàng hoá theo tên hoặc mã hàng. Hệ thống sẽ đưa ra số lượng của hàng hoá ở phần mềm, bạn cần nhập vào số lượng hàng hoá trong thực tế sau khi đã kiểm đếm.

Bước 3: Lưu và Xác nhận phiếu kiểm kê

Lưu và Xác nhận phiếu kiểm kê. Hệ thống sẽ tự cân bằng số liệu từ số liệu thực tế bạn đã nhập và ghi nhận giao dịch kho tương ứng cho hàng hoá được kiểm kê và cân bằng chênh lệch.

Scroll to Top