Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Hợp đồng – dự án còn nợ

Bước 1: Vào Menu: Kinh Doanh > Dự Án/Hợp Đồng > Nợ Phải Thu

Bạn sẽ thấy danh sách những Nợ phải thu của Dự án/Công trình/Hợp đồng.

Bước 2: Nhấn Vào Nút Chỉnh Sửa Để Xem Chi Tiết Nợ Phải Thu Của Dự Án-Hợp Đồng

Bước 3: Nhấn Vào Nút Thu Nợ Để Thu Nợ Phải Thu

Bước 4: Nhập Thông Tin Thu Nợ

Nhập vào các thông tin sau:

• Ngày hạch toán: Chọn ngày hoàn tất thanh toán nợ.
• Mã phiếu: Tạo mã phiếu cho phiếu thu nợ.
• Khách hàng: Bạn có thể tạo mới khách hàng hoặc gõ vào ô tìm kiếm để chọn khách hàng đã lưu từ trước.
• Người nộp: Tên người thanh toán thực tế.
• Ghi chú: Thêm ghi chú, mô tả về phiếu thu nợ.
• Thêm nhãn phân loại: Để tiện tìm kiếm lưu trữ sau này.
• Tài khoản hạch toán: Mặc định sẽ là Phải thu của khách hàng.
• Số tiền: Số tiền cần phải thu.
• Tài khoản thanh toán: Tiền mặt hay tài khoản ngân hàng.

Scroll to Top