Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Cập nhật thông tin nhân viên

Bước 1: Vào menu: Thiết lập > Người dùng

Bạn sẽ thấy danh sách các người dùng:

Nhấn vào nút để chỉnh sửa thông tin người dùng.

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin người dùng

  • Họ và tên: Nhập họ và tên người dùng.
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người dùng, đây chính là mã đăng nhập vào Tick của người dùng
  • Email: Nhập email của người dùng (là mật khẩu mặc định lần đầu cho người dùng mới)
  • Vai trò: Chọn vai trò của người dùng: Chủ công ty, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng hoặc Nhân viên

Bước 3: Nhấn Lưu để cập nhật thông tin cho người dùng

Thông tin người dùng vừa cập nhật xong sẽ hiển thị trong danh sách người dùng của công ty

Scroll to Top