Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Ghi nhận chi phí

Bước 1: Vào menu: Kinh doanh > Thu – Chi

Bạn sẽ thấy nút Thu, Chi, Chuyển tiền cùng danh sách các giao dịch thu chi ở bên dưới. Nhấn vào nút Chi/Tạo chi phí.

Bạn cũng có thể tạo nhanh chi phí từ:

Bước 2: Nhập thông tin chi phí

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày giao dịch: Chọn ngày giao dịch, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Ghi chú: Thêm ghi chú, mô tả về chi phí
  • Phân loại: Loại chi phí được sử dụng
  • Tag phân loại: Dùng để đánh dấu chi phí ngoài thông tin phân loại, được dùng để tổng hợp, phân tích chí phí theo tag về sau
  • Số tiền: Nhập số tiền chi
  • Hình thức thanh toán: Tài khoản thanh toán (Tiền mặt, tài khoản ngân hàng)
  • Thuế GTGT: Ghi nhận thuế GTGT nếu chi phí có hoá đơn và tính thuế VAT

Bước 3: Lưu và Xác nhận chi phí

Lưu chi phí: Chi phí sẽ được Lưu vào hệ thống nhưng ở trạng thái Chờ Duyệt.

Lưu và xác nhận: Chi phí sẽ được ghi nhận vào hệ thống ở trạng thái Đã Duyệt, số liệu sẽ được ghi vào sổ kế toán.

Scroll to Top