Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Phân quyền nhân viên

Bước 1: Vào menu: Thiết lập > Người dùng

Bạn sẽ thấy danh sách các người dùng:

Nhấn vào nút để chỉnh sửa thông tin vai trò người dùng.

Bước 2: Chỉnh sửa vai trò người dùng

  • Chọn vai trò của người dùng: Chủ công ty, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng hoặc Nhân viên

Bước 3: Nhấn Lưu để cập nhật thông tin cho người dùng

Thông tin người dùng vừa cập nhật xong sẽ hiển thị trong danh sách người dùng của công ty

Phân quyền nhân viên trong công ty

Vai tròPhân quyền
Chủ công tyCó quyền trên tất cả chức năng của tất cả công ty
Kế toánCó quyền trên tất cả chức năng, NGOẠI TRỪ: Xoá dữ liệu, Thiết lập ngân sách, Thiết lập công ty, Thiết lập người dùng
Mua hàngCó quyền trên chức năng: Thông báo, Mua hàng, Thu chi, Liên hệ, Kho hàng, Tồn kho, Hàng hoá
Bán hàngCó quyền trên chức năng: Thông báo, Bán hàng, Thu chi, Liên Hệ, Hàng hoá
Nhân viênChỉ có quyền trên chức năng: Thông báo, Thu chi

Scroll to Top