Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Ghi nhận số dư Tiền Hiện Tại

Tick cung cấp nhiều cách tiện lợi để bạn có thể ghi nhận số dư đầu kỳ theo ngữ cảnh sử dụng

Cách 1: Trong quá trình khởi tạo công ty

Sau khi khởi tạo thông tin, bạn có thể nhập số dư hiện tại của công ty vào tài khoản tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng

Sau đó thêm thông tin cho khoản tiền đầu kỳ và nhấn LƯU để ghi nhận.

Cách 2: Vào Kế Toán > Hạch Toán->Hạch toán kế toán

Nhấn nút và chọn Hạch toán kế toán

Nhập thông tin số dư đầu kỳ vào tài khoản tiền mặt, tài khoản ngân hàng và tài khoản vốn chủ sở hữu tương ứng

Nhấn Lưu và Xác Nhận để ghi nhận hạch toán đầu kỳ vào sổ kế toán

Cách 3: Vào menu Thiết Lập > Số dư ban đầu>Số dư tiền ban đầu

Scroll to Top