Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Chi rút vốn

Bước 1: Vào menu: Kinh doanh > Thu – Chi

Bạn sẽ thấy nút Thu, Chi, Chuyển tiền cùng danh sách các giao dịch thu chi ở bên dưới. Nhấn vào nút Chi ở biểu tượng mũi tên đi xuống, nhấn Chi rút vốn để tạo giao dịch

Bước 2: Nhập thông tin giao dịch chi rút vốn

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày giao dịch: Chọn ngày chi, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Ghi chú: Thêm ghi chú, mô tả về việc rút vốn
  • Phân loại: Mặc định sẽ là tài khoản vốn chủ sở hữu
  • Tag phân loại: Dùng để đánh dấu chi phí ngoài thông tin phân loại, được dùng để tổng hợp, phân tích chí phí theo tag về sau
  • Số tiền: Nhập số tiền rút vốn
  • Hình thức thanh toán: Chọn tài khoản chi rút vốn (Tiền mặt, tài khoản ngân hàng)

Bước 3: Lưu và Xác nhận giao dịch chi rút vốn

Lưu : Giao dịch sẽ được Lưu vào hệ thống nhưng ở trạng thái Chờ Duyệt.

Lưu và xác nhận: Giao dịch sẽ được ghi nhận vào hệ thống ở trạng thái Đã Duyệt, số liệu sẽ được ghi vào sổ kế toán.

Giao dịch đã lưu sẽ được hiển thị trong danh sách các giao dịch Thu – Chi của bạn.

Scroll to Top