Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Danh sách hoá đơn

Bước 1: Vào Menu Kế Toán > Hoá đơn

Bạn sẽ thấy danh sách các hoá đơn được ghi nhận ở bên dưới

Bước 2: Lọc danh sách của hoá đơn

Bạn có thể lọc danh sách hoá đơn theo ngày hoá đơn, loại hoá đơn, trạng thái hoặc có thể tìm hoá đơn theo tên khách hàng hoặc nhà cung cấp

Bước 3: Xem chi tiết hoá đơn

Nhấn vào nút để xem chi tiết hoá đơn

Scroll to Top