Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Xem chi tiết hợp đồng – dự án

Bước 1: Vào Danh Sách Các Dự Án/Công Trình/Hợp Đồng

Vào Menu: Kinh doanh > Dự án/Hợp đồng > Danh sách.

Bước 2: Xem Chi Tiết Dự Án/Công Trình/Hợp Đồng

Nhấn vào nút Chỉnh sửa ở phía cuối mỗi Dự án/Công trình/Hợp đồng.

Bạn sẽ xem được các thông tin sau:

• Mã hợp đồng: Mã hợp đồng đã được tạo.
• Trạng thái: Tình trạng của hợp đồng (Đang làm/Hoàn thành/Tạm dừng/Hủy).
• Khách hàng: Tên khách hàng của hợp đồng.
• Ngày bắt đầu: Là thời điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực.
• Ngày kết thúc: Là ngày mà bên cung cấp hoàn thành công việc.
• Ngày bàn giao: Là ngày mà khách hàng bắt đầu tiếp nhận và sử dụng.
• Mô tả: Những ghi chú và mô tả cho hợp đồng.
• Trị giá: Số tiền của hợp đồng.
• Doanh thu: Các loại Doanh thu của hợp đồng đã thanh toán và chưa thanh toán.
• Chi phí: Các loại Chi phí được sử dụng cho hợp đồng đã thanh toán và chưa thanh toán.
• Lãi lỗ (tạm tính) của hợp đồng.

Scroll to Top