Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Tạo khách hàng cá nhân

Bước 1: Vào menu: Khách Hàng/NCC

Bước 2: Chọn mục Khách hàng

Chọn vào nút để thêm khách hàng vào phần mềm

  • Tên liên hệ: Nhập tên khách hàng.
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của khách hàng
  • Email: Nhập email để báo giá và thông báo công nợ đến khách hàng sau này
  • Địa chỉ: Nhập địa chỉ khách hàng để liên lạc và giao nhận hàng hoá.
  • Chọn Cá nhân

Bước 3: Lưu khách hàng các nhân vừa tạo

Khách hàng cá nhân vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách khách hàng của bạn.

Scroll to Top