Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Tạo nhà cung cấp

Bước 1: Vào menu Khách Hàng/NCC

Bước 2: Chọn mục Nhà Cung Cấp

Chọn vào nút để thêm nhà cung cấp vào phần mềm

  • Tên liên hệ: Nhập tên nhà cung cấp.
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của nhà cung cấp
  • Email: Nhập email để báo giá và thông báo công nợ đến nhà cung cấp sau này
  • Địa chỉ: Nhập địa chỉ nhà cung cấp để liên lạc và giao nhận hoá đơn, chứng từ.
  • Chọn loại là Công ty
  • Nhập mã số thuế của công ty nhà cung cấp

Bước 3: Lưu nhà cung cấp vừa tạo

Nhà cung cấp vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách khách hàng, nhà cung cấp, liên hệ của bạn.

Scroll to Top