Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Quản lý hợp đồng – dự án

Bước 1: Vào Menu: Kinh Doanh > Dự Án/Hợp Đồng > Danh Sách

Bạn sẽ thấy danh sách các Dự án/ Công trình/Hợp đồng.

Bước 2: Quản lý Dự Án/Công Trình/Hợp Đồng theo

• Thời gian: Quản lý cụ thể theo Ngày/Tuần/Tháng/Quý/Năm.
• Người phụ trách: Quản lý cụ thể theo từng đối tượng.
• Loại: Quản lý theo từng loại Dự án/Công trình/ Hợp đồng.
• Trạng thái: Tình trạng của hợp đồng (Mới/Đang làm/Hoàn thành/Tạm dừng/Hủy).

Scroll to Top