Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Tạo hàng hoá, Dịch vụ

Bước 1: Vào menu: Hàng hoá > Danh mục

Bạn sẽ thấy danh sách các hàng hoá công ty đang kinh doanh. Chọn lựa loại hàng tương ứng bạn muốn tạo

  • Hàng hoá: là sản phẩm công ty bạn kinh doanh cần quản lý nhập xuất tồn kho.
  • Dịch vụ: dùng để quản lý các dịch vụ, các khoản phụ thu, hoặc hàng hoá KHÔNG cần theo dõi tồn kho
  • Nguyên vật liệu: Là các hàng hoá đầu vào, dùng để sản xuất chế biến các thành phẩm, hàng hoá khác. Tick theo dõi tồn kho cho nguyên vật liệu

Bước 2: Chọn tạo loại hàng tương ứng

Chọn loại hàng tương ứng bạn muốn tạo, và nhập vào các thông tin sau đây:

  • Tên hàng hoá: Đặt tên hàng dễ nhớ và phân biệt với các mặt hàng khác mà bạn kinh doanh.
  • Mã hàng hoá: là mã barcode hoặc sku hàng hoá của bạn.
  • Giá bán: Giá bán dự kiến của mặt hàng. Khi tạo đơn bán hàng, giá bán sẽ được tự động lấy ra.
  • Nhóm hàng: dùng để phân loại hàng hoá thành các nhóm khác nhau.
  • Đơn vị: Nhập đơn vị tính của hàng hoá.
Màn hình tạo hàng hoá

Bước 3: Lưu hàng hoá vừa tạo

Hàng vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh mục hàng hoá của bạn.

Scroll to Top