Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Tạo hoá đơn từ chi phí

Bước 1: Vào Kinh doanh > Thu-Chi

Bạn sẽ thấy danh sách các giao dịch thu-chi, lọc các chi phí mua hàng hoá dịch vụ có hoá đơn GTGT bằng cách chọn loại:

Nhấn vào nút phía cuối cùng bên phải của Chi phí, nhấn vào và chọn Tạo hoá đơn.

Bước 2: Nhập thông tin hoá đơn mua vào

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Số hoá đơn: Số hoá đơn được ghi trên hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử
  • Ngày hoá đơn: Ngày hoá đơn được ghi trên hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử
  • Ký hiệu: Ký hiệu hoá đơn được ghi trên hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử.
  • Mẫu hoá đơn: Mẫu hoá đơn được ghi trên hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử
  • Kiểm tra thông tin tổng tiền, thuế GTGT ở hoá đơn GTGT giấy hoặc điện tử so với thông tin phiếu mua hàng

Bước 3: Lưu hoá đơn

Hoá đơn mua vào đã được lưu lại, bạn có thể xem lại hoá đơn ở Kế Toán/Hoá đơn.

Scroll to Top