Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Tạo hợp đồng – dự án

Bước 1: Vào Menu: Kinh Doanh > Dự Án/Hợp Đồng > Danh Sách

Bạn sẽ thấy nút Tạo Dự án/Công trình/Hợp đồng cùng danh sách các giao dịch thu chi ở bên dưới.

Bước 2: Nhấn Dự Án-Hợp Đồng để tạo

Nhập vào các thông tin sau đây:

• Mã hợp đồng: Tạo mã cho hợp đồng.
• Trạng thái: Tình trạng của hợp đồng (Mới/Đang làm/Hoàn thành/Tạm dừng/Hủy).
• Khách hàng: Bạn có thể tạo mới khách hàng hoặc gõ vào ô tìm kiếm để chọn khách hàng có sẵn.
• Ngày bắt đầu: Là ngày hợp đồng phát sinh hiệu lực.
• Ngày kết thúc: Là ngày mà bên cung cấp hoàn thành công việc.
• Ngày bàn giao: Là ngày mà khách hàng bắt đầu tiếp nhận và sử dụng.
• Mô tả: Thêm mô tả về hợp đồng.
• Trị giá: Số tiền của hợp đồng.

Bước 3: Lưu Dự Án/Hợp Đồng Vừa Tạo

Dự án/Công trình/Hợp đồng vừa tạo thành công sẽ hiển thị trong Danh sách Dự án/Hợp đồng của bạn.

Scroll to Top