Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Tạo nhân viên

Bước 1: Vào menu: Thiết lập > Người dùng

Bạn sẽ thấy danh sách các người dùng. Nhấn vào nút để thêm người dùng.

Bước 2: Thêm thông tin người dùng

  • Họ và tên: Nhập họ và tên người dùng.
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của người dùng, đây chính là mã đăng nhập vào Tick của người dùng
  • Email: Nhập email của người dùng (là mật khẩu mặc định lần đầu cho người dùng mới)
  • Vai trò: Chọn vai trò của người dùng: Chủ công ty, Kế toán, Mua hàng, Bán hàng hoặc Nhân viên

Bước 3: Nhấn Lưu để tạo mới người dùng

Người dùng vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách người dùng của công ty

Scroll to Top