Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Tạo phiếu bán hàng

Bước 1: Vào menu: Kinh doanh > Bán hàng

Bạn sẽ thấy nút Bán hàng và nút Trả hàng bán cùng danh sách các phiếu mua hàng ở bên dưới. Nhấn vào nút Bán hàng để tạo phiếu.

Bạn cũng có thể tạo nhanh phiếu bán hàng từ:

Bước 2: Nhập thông tin phiếu bán hàng

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày bán: Chọn ngày bán hàng, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Khách hàng: Bạn có thể tạo mới khách hàng hoặc gõ vào ô tìm kiếm để chọn khách hàng đã lưu từ trước.
  • Thông tin hàng hoá: Tìm hàng hoá theo tên hoặc mã hàng. Bạn có thể nhấn vào Tạo mới để tạo nhanh hàng hoá chưa từng khai báo.
  • Đơn vị: Nhập đơn vị tính của hàng hoá.
  • Số lương: Số lượng bán của từng mặt hàng.
  • Đơn giá: Giá bán của mặt hàng.
  • Thuế GTGT: Nhập thuế GTGT để tính ra tổng tiền cần phải thanh toán
  • Thông tin thanh toán: Nhập thông tin thanh toán, nợ và chọn tài khoản thanh toán

Bước 3: Lưu và Xác nhận phiếu bán hàng

Phiếu bán hàng vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách phiếu bán hàng của bạn.

Scroll to Top