Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Thêm doanh thu, chi phí, đơn hàng vào dự án – hợp đồng

Bước 1: Vào Menu: Kinh Doanh > Dự Án/Hợp Đồng > Danh Sách

Vào Menu: Kinh doanh > Dự án/Hợp đồng > Danh sách. Bạn sẽ thấy danh sách các dự án và hợp đồng ở bên dưới.

Bước 2: Tạo Doanh Thu/Chi Phí Cho Dự Án/Công Trình/Hợp Đồng

Nhấn vào nút Chỉnh sửa ở phía cuối mỗi Dự án/Công trình/Hợp đồng.

Nhấn vào nút để tạo Doanh thu cho Dự án/Công trình/Hợp đồng. Bạn có 4 cách để tạo Doanh thu cho Dự án/Công trình/Hợp đồng:
• Tạo đơn bán hàng
• Chọn đơn hàng
• Tạo doanh thu
• Chọn doanh thu

Cách 1: Tạo Doanh thu từ Tạo đơn bán hàng

Bước 1: Nhấn vào nút Tạo đơn bán hàng và nhập các thông tin sau đây:

• Ngày đặt: Chọn ngày bán hàng.
• Khách hàng: Bạn có thể tạo mới khách hàng hoặc gõ vào ô tìm kiếm để chọn khách hàng đã lưu từ trước.
• Hàng hoá: Tìm hàng hoá theo tên hoặc mã hàng. Bạn có thể nhấn vào Thêm mới để tạo nhanh hàng hoá chưa từng khai báo.
• Kho hàng: Nơi chứa mặt hàng bạn đang bán.
• Số lượng: Số lượng bán của từng mặt hàng.
• Đơn giá: Giá bán của mặt hàng.
• Thông tin thanh toán: Chọn Còn nợ hay Thanh toán và chọn Tài khoản thanh toán (Tiền mặt hay Tài khoản ngân hàng).

Bước 2: Lưu và Xác nhận Phiếu bán hàng

Phiếu bán hàng vừa tạo xong sẽ hiển thị trong Dự án/Công trình/Hợp đồng của bạn.

Cách 2: Tạo Doanh thu từ Chọn đơn hàng

Nhấn vào nút Chọn đơn hàng. Chọn đơn hàng để ghi nhận Doanh thu cho Dự án/Công trình/Hợp đồng của bạn.

Đơn hàng vừa chọn sẽ được ghi nhận Doanh thu trong Dự án/Công trình/Hợp đồng của bạn.

Cách 3: Ghi nhận Doanh thu từ Tạo doanh thu

Bước 1: Nhấn vào nút Tạo doanh thu và nhập các thông tin sau đây:
• Ngày hạch toán: Chọn ngày thanh toán.
• Mã phiếu: Tạo mã phiếu cho phiếu thu.
• Khách hàng: Bạn có thể tạo mới khách hàng hoặc gõ vào ô tìm kiếm để chọn khách hàng đã lưu từ trước.
• Ghi chú: Thêm ghi chú, mô tả về phiếu thu.
• Phân loại: Chọn loại doanh thu.
• Thêm nhãn phân loại: Dùng để đánh dấu doanh thu ngoài thông tin phân loại, được dùng để tổng hợp, phân tích doanh thu theo tag về sau.
• Số tiền: Nhập số tiền cho doanh thu.
• Thuế GTGT: Ghi nhận thuế GTGT nếu doanh thu có hoá đơn và tính thuế VAT.
• Hinh thức TT: Tiền mặt hay tài khoản ngân hàng.

Bước 2: Lưu và Xác nhận doanh thu
LƯU: Doanh thu sẽ được Lưu vào hệ thống nhưng ở trạng thái Chờ duyệt.

LƯU & XÁC NHẬN: Doanh thu sẽ được ghi nhận vào hệ thống ở trạng thái Đã duyệt, số liệu sẽ được ghi vào sổ kế toán.

Cách 4: Ghi nhận Doanh thu từ Chọn doanh thu

Nhấn vào nút Chọn doanh thu. Chọn phiếu thu để ghi nhận doanh thu cho Dự án/Công trình/Hợp đồng của bạn.

Phiếu thu vừa chọn sẽ được ghi nhận Doanh thu trong Dự án/Công trình/Hợp đồng của bạn.

Bạn có 4 cách để tạo Chi phí cho Dự án/Công trình/Hợp đồng:
• Tạo phiếu mua hàng
• Chọn đơn mua hàng
• Tạo chi phí
• Chọn chi phí

Bạn có thể thực hiện tương tự như cách tạo Doanh thu cho Dự án/Công trình/Hợp đồng.

Scroll to Top