Hướng dẫn sử dụng Tick Accounting

Trả hàng mua cho nhà cung cấp

Bước 1: Vào menu: Kinh doanh > Mua hàng

Bạn sẽ thấy nút Mua hàng và nút Trả hàng mua cùng danh sách các phiếu mua hàng ở bên dưới. Nhấn vào nút Trả hàng mua.

Bước 2: Nhập thông tin phiếu trả hàng

Nhập vào các thông tin sau đây:

  • Ngày trả hàng: Chọn ngày mua hàng, mặc định sẽ là ngày hiện tại.
  • Nhà cung cấp: Bạn có thể tạo mới nhà cung cấp hoặc gõ vào ô tìm kiếm để chọn nhà cung cấp có sẵn.
  • Thông tin hàng hoá: Nhập vào các hàng hoá được nhập bằng cách tìm theo tên hoặc mã hàng hoá. Bạn có thể nhấn vào Tạo mới để tạo nhanh hàng hoá chưa từng khai báo.
  • Đơn giá: Giá nhập của mặt hàng.
  • Đơn vị: Nhập đơn vị tính của hàng hoá.
  • Thuế GTGT: Nhập thuế GTGT để tính ra tổng tiền cần phải thanh toán
  • Thông tin thanh toán: Nhập thông tin thanh toán, nợ và chọn tài khoản thanh toán

Bước 3: Lưu và Xác nhận phiếu trả hàng

Phiếu trả hàng vừa tạo xong sẽ hiển thị trong danh sách phiếu mua hàng và trả hàng mua của bạn.

Scroll to Top